STOK LİSTESİ İÇİN BURAYA TIKLAMANIZ YETERLİ

AGIR MAKİNE RULMANLARI STOKLARIMIZDADIR.. SİZDE FİYAT ALINIZ....

Masura Rulman 

Tek sıralı sabit bilyalı yataklar yuvarlak bilyaların en yaygın tipi olup bir �ok uygulamalarda kullan�l�rlar.

M�NYAT�R B�LYEL� RULMANLAR

Derin yivli bilyeli rulmanlar en genel rulmanlar olup, minyat�r ebatlar i�in �e�itli t�rleri mevcuttur

E��K BiLYALI RULMANLAR

E�ik bilyeli rulmanlar rulman ekseni y�n�nde birbirine g�re yer de�i�tiren i� ve d�� bileziklerde oluklara sahiptir. E�zamanl� hareket eden radyal ve akssal y�kler �eklindeki birle�tirilmi� y�kleri bar�nd�rmak �zere tasarlanm��lard�r.

EKSENEL SABiT BiLYALI RULMANLAR(B�TELER)

Bu tip rulmanlar ayr�labilir olup temas a��s� 90 derecedir. B�ylece rulmanlar sadece akssal y�kleri ta��yabilmektedir.

�TME S�L�ND�R RULMANLAR

Bu tip rulmanlar ayr�labilir olup a��r akssal y�kleri ta��yabilirler. Bunlar tek y�nl� rulmanlard�r ve sadece tek bir y�nde akssal y�k bar�nd�rabilirler, petrol sondaj makineleri, metal �retim ekipmanlar� vb. i�in uygundur.

K�RESEL S�L�ND�R �TME RULMANLARI

Bu tip rulmanlar ayr�labilir. K�resel olarak �ekillendirilmi� d�� bilezik olu�u kendinden hizalama yapabilir.

OYNAK BiLYALI RULMANLAR

Oynak bilyali rulman, i� geometrisi nedeniyle �aft ve mahfaza aras�nda k���k a��sal hiza bozukluklar� bar�nd�rabilir.

KON�K MAKARALI RULMANLAR

Konik makaral� rulmanlar, silindirlerin d�z do�ru silindirler yerine konik bi�imli oldu�u akssal silindir rulmanlar�n e�siz bir alt k�mesidir.

OYNAK MAKARALI RULMANLAR

Oynak Makaral� rulmanlar esas olarak iki simetrik k�resel silindir s�ras� ve bilezik i�inden d���na do�ru genel bir k�resel olu�a sahiptir, iki i� bilezik oluklar� rulman eksenine g�re belirli bir a��yla dahil edilmi�tir.

S�L�ND�R�K MAKARALI RULMANLAR

Konkros�r Rulman �e�itlerimiz Mevcvuttur

Bu rulmanlar genel olarak ayr�labilir, montaj ve demontaj� kolay rulmanlard�r.Tek s�ra, �ift s�ra,ve �ok s�ral� silindirik makaral� rulmanlar mevcuttur.

 

| ANASAYFA | HAKKIMIZDA | RNLERMZ | HZMETLERMZ | MTER FORMU | ULAIM |  

 Adres: Dolapdere San. Sit. 14. Ada No:23 Kücük Org.San.Sit. ikitelli/iST

 Tel:0-(212) 549 17 06  Fax:0-(212) 549 19 58

Email Adresim :    bulutrulman1@hotmail.com  

Email Adresimiz:  krbbulutrulman@hotmail.com
Cep Tel : 0532 232 36 21  - 0531 898 42 44 - 0531 581 16 96